نقاشی روی پارچه مقدماتی

هنرلیست کلاس های دسته بندی نقاشی روی پارچه مقدماتی مرکز هنر
نقاشی روی پارچه مقدماتی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه: 2,700,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 2,160,000 تومان