نقاشی روی پارچه مقدماتی

هنرلیست کلاس های دسته بندی نقاشی روی پارچه مقدماتی مرکز هنر
نقاشی روی پارچه مقدماتی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 2,160,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,800,000 تومان