کارگاه مقدمات چرم دوزی

هنرلیست کلاس های دسته بندی کارگاه مقدمات چرم دوزی مرکز هنر
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
فاطمه جوام
شروع دوره:
1402/09/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
کارگاه مقدمات چرم دوزی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان