کارگاه مقدمات چرم دوزی

هنر



لیست کلاس های دسته بندی کارگاه مقدمات چرم دوزی مرکز هنر
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1403/03/09
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه: 0 تومان
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
فاطمه جوام
شروع دوره:
1403/04/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه: 0 تومان