کارگاه مقدمات چرم دوزی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی کارگاه مقدمات چرم دوزی مرکز هنر
کارگاه مقدمات چرم دوزی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/03/24
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 50,000 تومان
کارگاه مقدمات چرم دوزی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1402/03/27
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 60,000 تومان