کارگاه کار با چرخ سفال

هنرلیست کلاس های دسته بندی کارگاه کار با چرخ سفال مرکز هنر
کارگاه کار با چرخ سفال
تعیین نشده است
شروع دوره:
1402/09/08
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 30,000 تومان