لعاب

هنرلیست کلاس های دسته بندی لعاب مرکز هنر
تکنیک زیر لعابی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/01/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 3,125,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 2,500,000 تومان