لعاب

هنرلیست کلاس های دسته بندی لعاب مرکز هنر
تکنیک زیر لعابی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/04/20
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه: 3,125,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 2,500,000 تومان