ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی مرکز هنر
ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/07/27
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/07/29
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان