کارگاه آموزشی تذهیب

هنرلیست کلاس های دسته بندی کارگاه آموزشی تذهیب مرکز هنر
کارگاه آموزشی تذهیب
علی بهمنی
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 950,000 تومان