ساخت پیشرفته جواهرسازی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ساخت پیشرفته جواهرسازی مرکز هنر
ساخت پیشرفته جواهرسازی A
تینی شاوردیانس
شروع دوره:
1403/01/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,192,000 تومان
ساخت پیشرفته جواهرسازی c
تینی شاوردیانس
شروع دوره:
1403/01/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,192,000 تومان
ساخت پیشرفته جواهرسازی D
تینی شاوردیانس
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,192,000 تومان