نشست پارچه و لباس بر تن

هنر

در این دوره فراگیران طی 30ساعت طریقه کشیدن انواع لباس ( اعم از بالا تنه  ها، یقه ها ،شلوارها ، دامن ها ، پیراهن ها و ....) را آموزش می بینند ودر انتهای دوره فراگیر آزمونی را برای نمونه نهایی ارائه میدهد .