ورکشاپ سازه و استراکچر (زیر ساختهای معماری)

هنر

نظر به نیاز بازار کار و همراه شدن تحصیل علمی بهمراه مبانی نظری با اعلام وزارت علوم و همراه شدن دروس عملی حین تحصیل ، نیاز به ورکشاپ ها (کار گروه های تخصصی) در گروه تخصصی هنر و معماری ، دوره کوتاه مدت تخصصی می تواند نظرات هنر جویان در بازار کار را در کوتاه ترین زمان به اجرا نزدیک تر کرده و کارها و پروژه های اجرائی را واقعیت بخشیده و همزمان اجرا شدن آنها را نیز شاهد باشند .

سرفصلهای دوره:

  • بخش سازه و استراکچر ( زیر ساخت های معماری) اسکلت و اهمیت آن در معماری داخلی ، شناخت ودرک مفاهیم اولیه آن