ورکشاپ تاسیسات برقی و مکانیکی

هنر

نظر به نیاز بازار کار و همراه شدن تحصیل علمی بهمراه مبانی نظری با اعلام وزارت علوم و همراه شدن دروس عملی حین تحصیل ، نیاز به ورکشاپ ها ( کار گروه های تخصصی) در گروه تخصصی هنر و معماری ، دوره کوتاه مدت تخصصی می تواند نظرات هنر جویان در بازار کار را در کوتاه ترین زمان به اجرا نزدیک تر کرده و کارها و پروژه های اجرائی را واقعیت بخشیده و همزمان اجرا شدن آنها را نیز شاهد باشند .

سرفصلهای دوره:

  • بخش تاسیسات برقی : نیاز بازار کار به اجراء هم زمان تاسیسات برقی از نظر طراحی و اجراء و همچنین  درک متقابل کار فرما از وضعیت وجود این نوع محصول عملی در پروژه معماری جزء ملزومات شناخت دانشجویان از روند این رشته و این گرایش میباشد
  • بخش تاسیسات مکانیکی: همزمان با اقدامات برق و مکانیک در گروه صنایع ساختمانی ، مکانیک مانند رگهای بدن انسان تمام نیازهای روحی و روانی راتعیین کرده و محصول نهایی رادر قالب یه ساختمان اجراءخواهند کرد .