مجسمه سازی

هنر

رشته مجسمه سازی یکی از پرطرفدارترین شاخه های هنرهای تجسمی است، به همین دلیل از این هنر برای انتقال فرهنگ و زبان ملل مختلف استفاده می شود. یکی از روش های کسب درآمد برای هنرمند مجسمه ساز برگزاری نمایشگاه و گالری است.

هدف از برگزاری این دوره:

کشف هنر و استعداد جوانان در راستای صنایع دستی و مجسمه سازی، طراحی و ساخت مجسمه و تربیت افراد مجرب و برگزاری کارگاه های تولید و فروش مجسمه سازی می باشد.