لیست کلاس های دوره مجري گري، فن بيان و مهارت آئين سخن وري مرکز هنر
فن بيان و مهارت آئين سخن وري
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/05/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 17:00
هزینه: 3,000,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 2,400,000 تومان
مجري گري، فن بيان و مهارت آئين سخن وري
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/05/20
روزهای برگزاری:
شنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 19:00
هزینه: 3,000,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 2,400,000 تومان