لیست کلاس های دوره نقشه کشی 1 مرکز هنر
نقشه کشی A1
سیدسعید ناصری مرتضوی
شروع دوره:
1403/04/20
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه: 1,365,000 تومان