لیست کلاس های دوره مبانی 1 طراحی و نقاشی مرکز هنر
مبانی 1 طراحی و نقاشی
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,540,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,400,000 تومان