لیست کلاس های دوره مبانی 1 طراحی و نقاشی مرکز هنر
مبانی 1 طراحی و نقاشی
امیر رضا کوهی
شروع دوره:
1403/05/03
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 2,030,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,624,000 تومان