لیست کلاس های دوره طراحی 1 مرکز هنر
طراحی 1
مجتبي رجب شعباني
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان