لیست کلاس های دوره تربیت مربی هنر کودک مرکز هنر
تربیت مربی هنر کودک
کبری مالمیر - فریبا داداشلو
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,656,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,324,000 تومان