لیست کلاس های دوره مبانی هنرهای تجسمی (رنگ شناسی) مرکز هنر
مبانی هنرهای تجسمی (رنگ شناسی) B
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,150,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان