راضیه آجورلو

دوره های برگزار شده:
6
تعداد فراگیران:
30
مدرک تحصیلی:
کارشناسی
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های راضیه آجورلو
ساخت کیف چرم دست دوز(مقدماتی)
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1401/04/11
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,080,000 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز(جلسه خصوصی)
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1401/03/07
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی A
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1401/07/09
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,080,000 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز پیشرفته
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1401/07/12
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان
کارگاه مقدمات چرم دوزی- کد 1
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1401/06/20
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 69,000 تومان
کارگاه مقدمات چرم دوزی-کد 2
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1401/06/21
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 69,000 تومان
کارگاه مقدمات چرم دوزی- کد 3
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1401/06/23
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 69,000 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی B
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1401/07/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,080,000 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1401/11/02
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,080,000 تومان
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1401/10/08
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1401/10/15
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,080,000 تومان
کارگاه مقدمات چرم دوزی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1401/10/21
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 100,000 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/02/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,458,000 تومان
کارگاه مقدمات چرم دوزی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/01/17
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 60,000 تومان
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/01/26
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 60,000 تومان
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/02/16
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 50,000 تومان
کارگاه مقدمات چرم دوزی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/04/06
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز پیشرفته
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/04/28
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,458,000 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/04/31
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,458,000 تومان
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/04/28
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/06/08
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/07/27
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/08/13
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز پیشرفته
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/07/26
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/07/22
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/12/03
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
کارگاه مقدمات چرم دوزی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز پیشرفته
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/10/14
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/11/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/11/30
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1403/01/27
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,740,000 تومان
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1403/01/25
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان