فاطمه جوام

دوره های برگزار شده:
3
تعداد فراگیران:
15
مدرک تحصیلی:
کارشناسی
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های فاطمه جوام
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
فاطمه جوام
شروع دوره:
1402/01/17
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 15,000 تومان
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
فاطمه جوام
شروع دوره:
1402/01/24
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 15,000 تومان
دوخت کیف پول دولت
فاطمه جوام
شروع دوره:
1402/04/03
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی
فاطمه جوام
شروع دوره:
1402/05/02
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,458,000 تومان
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
فاطمه جوام
شروع دوره:
1402/04/14
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
فاطمه جوام
شروع دوره:
1402/04/22
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
فاطمه جوام
شروع دوره:
1402/05/18
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
فاطمه جوام
شروع دوره:
1402/07/04
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی
فاطمه جوام
شروع دوره:
1402/10/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,550,000 تومان
ورکشاپ مقدمات چرم دوزی
فاطمه جوام
شروع دوره:
1402/09/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی
فاطمه جوام
شروع دوره:
1402/10/23
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
ساخت کیف چرم دست دوز پیشرفته
فاطمه جوام
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,042,000 تومان