مهسا صديقين

دوره های برگزار شده:
23
تعداد فراگیران:
271
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
لیست کلاس های مهسا صديقين
کارگاه آموزشی طراحی اندام کودکان
مهسا صديقين
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه: 350,000 تومان
پروژه نهایی طراحی لباس
مهسا صديقين
شروع دوره:
1402/10/05
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
12:15 الی 15:15
هزینه: 1,650,000 تومان
نشست پارچه و لباس بر تن
مهسا صديقين
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,250,000 تومان
طراحی اندام 1
مهسا صديقين
شروع دوره:
1402/12/05
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه: 1,250,000 تومان
طراحی اندام 1
مهسا صديقين
شروع دوره:
1403/01/20
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,400,000 تومان
تصویرسازی  B 1
مهسا صديقين
شروع دوره:
1403/01/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,365,000 تومان
کاربرد خطوط A
مهسا صديقين
شروع دوره:
1403/01/18
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه: 1,456,000 تومان
تصویرسازی  A 2
مهسا صديقين
شروع دوره:
1403/01/18
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
11:30 الی 14:30
هزینه: 1,456,000 تومان
پروژه نهایی طراحی لباس
مهسا صديقين
شروع دوره:
1403/01/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 2,247,500 تومان
طراحی اندام A2
مهسا صديقين
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,313,000 تومان
تصویر سازی یکA
مهسا صديقين
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه: 1,365,000 تومان
تصویر سازی A2
مهسا صديقين
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه: 1,456,000 تومان
تاریخ لباس جهان A
مهسا صديقين
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه: 1,512,000 تومان