مظفر تقوی بلسی

دوره های برگزار شده:
10
تعداد فراگیران:
116
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های مظفر تقوی بلسی
مبانی 1 طراحی و نقاشی
مظفر تقوی بلسی
شروع دوره:
1403/01/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 2,030,000 تومان
نقاشی 1
مظفر تقوی بلسی
شروع دوره:
1403/01/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 2,079,000 تومان
نقاشی 2
مظفر تقوی بلسی
شروع دوره:
1403/01/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه: 2,156,000 تومان
مبانی 1 طراحی و نقاشی
مظفر تقوی بلسی
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه: 2,030,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,624,000 تومان
مبانی 2 طراحی و نقاشی
مظفر تقوی بلسی
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه: 1,911,000 تومان
نقاشی 1
مظفر تقوی بلسی
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 2,079,000 تومان
نقاشی 2
مظفر تقوی بلسی
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 2,156,000 تومان