پتینه

هنرلیست کلاس های کارگروه پتینه مرکز هنر
پتینه مقدماتی
المیرا کریمی
شروع دوره:
1403/04/20
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه: 1,540,000 تومان