شهریه ثابت مرخصی

هنر

لیست کلاس های کارگروه شهریه ثابت مرخصی مرکز هنر
شهریه ثابت مرخصی 1
تعیین نشده است
شروع دوره:
1402/01/27
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 290,000 تومان