ترم اول دکوراسیون داخلی

هنر


 لیست کلاس های دسته بندی ترم اول دکوراسیون داخلی مرکز هنر
مبانی هنرهای تجسمی (فرم) دکوراسیون و طراحی داخلی B
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره: 1,150,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی (رنگ شناسی) B
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,150,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
پرسپکتیو B
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,150,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان