ترم سوم دکوراسیون داخلی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم سوم دکوراسیون داخلی مرکز هنر
نقشه کشی 1
سیدسعید ناصری مرتضوی
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,150,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
طراحی مقدماتی (نرم افزار اسکیس)
تعیین نشده است
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,150,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
حجم و ماکت
رضا پاشازاده مرادی
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 17:30
هزینه شرکت در دوره: 1,150,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان