ترم سوم دکوراسیون داخلی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم سوم دکوراسیون داخلی مرکز هنر
نقشه کشی  A 1
سیدسعید ناصری مرتضوی
شروع دوره:
1403/01/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
طراحی مقدماتی ( اسکیس)
علی رفعتی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
حجم و ماکت A
رضا پاشازاده مرادی
شروع دوره:
1403/01/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
نقشه کشی  B 1
سیدسعید ناصری مرتضوی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
طراحی مقدماتی ( اسکیس)B
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
حجم و ماکت B
رضا پاشازاده مرادی
شروع دوره:
1403/01/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
کارگاه دکور (چوب)
امین شاه کرم
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,015,000 تومان
کارگاه دکور (چوب) B
امین شاه کرم
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
07:30 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,015,000 تومان