ترم چهارم خیاطی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم خیاطی مرکز هنر
الگوسازی  A 4
مریم منیعی
شروع دوره:
1403/01/23
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,729,000 تومان
دوخت  A 4
مریم منیعی
شروع دوره:
1403/01/23
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,729,000 تومان
الگوسازی   B 4
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1403/01/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,729,000 تومان
دوخت  B 4
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1403/01/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,729,000 تومان