ترم چهارم خیاطی

هنر



لیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم خیاطی مرکز هنر
الگوسازی A4
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1403/04/20
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 1,729,000 تومان
دوخت A4
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1403/04/20
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 1,729,000 تومان
الگوسازی B4
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 1,729,000 تومان
دوخت B4
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 1,729,000 تومان