تربیت مربی هنر کودک

هنرلیست کلاس های دسته بندی تربیت مربی هنر کودک مرکز هنر
تربیت مربی هنر کودک
کبری مالمیر - فریبا داداشلو
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
شناور
هزینه: 1,853,600 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,490,000 تومان