تربیت مربی هنر کودک

هنر

لیست کلاس های دسته بندی تربیت مربی هنر کودک مرکز هنر
تربیت مربی هنر کودک
کبری مالمیر - فریبا داداشلو
شروع دوره:
1402/04/01
روزهای برگزاری:
یکشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
شناور
هزینه شرکت در دوره: 1,656,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,324,000 تومان