ترم اول طراحی و نقاشی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم اول طراحی و نقاشی مرکز هنر
طراحی 1
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/04/20
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
مبانی 1 طراحی و نقاشی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/04/20
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره: 1,540,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,400,000 تومان